Ķīmisko tīrītavu tīkla “CLEAN CONTROL” Privātuma politika

1. INFORMĀCIJA PAR PĀRZINI

1.1. Starptautiskā ķīmisko tīrītavu tīkala “CLEAN CONTROL” personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Status Kosmētika”, reģ. Nr 40003396957, Hipokrata iela 2e, Rīga, LV-1038, e-pasts: info@cleancontrol.lv, tālrunis: +37167516835.

1.2. E-pasts saziņai par personas datu aizsardzības jautājumiem: info@cleancontrol.lv ar norādi “Personas datu apstrāde”. Informāciju par personas datu apstrādi SIA “Status Kosmētika”,turpmāk “CLEAN CONTROL”, ir iespējams iegūt rakstot uz minēto e-pastu vai rakstot uz adresi SIA “Status Kosmētika”, Hipokrata iela 2e, Rīga, LV-1038 ar norādi “Personu datu apstrāde”.

2. PRIVĀTUMA POLITIKAS MĒRĶIS UN PIEMĒROŠANAS JOMA

2.1. Šajā Privātuma politikā ir aprakstīta kārtība, kādā “CLEAN CONTROL”, apstrādā personas datus.

2.2. Privātuma politika piemērojama jebkurā no šādiem gadījumiem:

2.2.2. Datu subjekts kā klients izmanto “CLEAN CONTROL” sniegtos pakalpojumus;

2.2.3. Datu subjekts ir “CLEAN CONTROL” klienta likumiskais pārstāvis;

2.2.4. Datu subjekts un “CLEAN CONTROL” komunicē telefoniski, ar e-pasta vai parasta pasta palīdzību, neatkarīgi no līgumisko attiecību esamības.

2.2.5. Datu subjekts apmeklē tīmekļvietni https://cleancontrol.lv/doc/privacy_policy_lv.html

2.2.6. Datu subjekts apmeklē “CLEAN CONTROL” biroju vai pieņemšanas punktu;

2.2.9. Datu subjekts ir izmantojis vai izteicis vēlēšanos izmantot “CLEAN CONTROL” sniegtos pakalpojumus;

2.3. Privātuma politikas mērķis ir sniegt datu subjektiem informāciju, kādā kārtībā tiek apstrādāti viņu personas dati, informāciju par datu apstrādes nolūkiem un pamatojumu un kārtību, kādā datu subjekti var pieprasīt informāciju par savu personas datu apstrādi.

2.4. Privātuma politikā ir izmantoti Eiropas Parlamenta un padomes Regulā Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis) jeb Vispārējā datu aizsardzības regulā (VDAR) lietotie termini un definīcijas.

Regulas teksts ir pieejams šeit: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN.

3. PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI

3.1. “CLEAN CONTROL” darbība personu datu apstrādes jomā tiek regulēta, bet neaprobežojas, ar sekojošiem ES un Latvijas Republikas tiesību aktiem:

3.1.1. Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis).

3.1.2. Personas datu apstrādes likums;

3.1.5. Informācijas sabiedrības pakalpojumu likums;

3.1.7. Civillikums;

3.2. Papildus likumdošanas aktiem personu datu apstrādes jautājumi var būt noteikti “CLEAN CONTROL” iekšējos noteikumos.

4. APSTRĀDĀJAMO PERSONAS DATU KATEGORIJAS, TO APSTRĀDES NOLŪKI UN PAMATOJUMS

“CLEAN CONTROL” apstrādā dažādu kategoriju Personas datus vairākiem nolūkiem, un, balstoties uz vairākiem tiesiskiem (juridiskiem) pamatiem, proti:

4.1. Reģistrējoties “CLEAN CONTROL” pakalpojumu saņemšanai Jums būs jānorāda savs vārds, uzvārds, tālruņa numurs un e-pasts. Šie dati mums ir nepieciešami, lai nodrošinātu saziņu ar klientiem, saistībā ar Jūsu izvēlēto pakalpojumu izpildi.

4.2. Veicot kārtējo pakalpojumu pasūtījumu Jūs papildus kontaktinformācijai norādāt datus par pakalpojumu apjomu un raksturu. Šī informācija mums ir nepieciešama konkrētā pasūtījuma izpildei un tiek apkopota un analizēta ar mērķi plānot “CLEAN CONTROL” pakalpojumu piedāvājuma paplašināšanu un kvalitātes uzlabošanu.

4.3. Brīdī, kad Jūs veicat pakalpojumu apmaksu ar kredītkarti, caur internetbanku vai mobilajā aplikācijā, mēs nesaņemam maksājumu karšu datus, bet saņemam informāciju tikai par pasūtījuma apmaksas statusu. Jūsu maksājumu dati tiek apstrādāti bankās un “Cloud Payments” sistēmā.

4.4. Izvērtējot nepieciešamību, apstrādes nolūkus un likumīgumu “CLEAN CONTROL” var veikt arī citu Jūsu personas datu apstrādi. Šajos gadījumos viens no apstrādes likumīguma pamatojumiem varētu būt Jūsu piekrišana personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem.

5. DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

5.1. Jums ir tiesības labot un dzēst sniegtos datus, tādā gadījumā dati tiek saglabāti ierobežotu laiku, kāds saprātīgi nepieciešams lai gūtu pārliecību, ka datu labojumu vai dzēšanu nav veikusi trešā persona, kas iespējams prettiesiski ieguvusi piekļuvi e-pastam Jūsu vārdā.

5.2. Jums ir iespēja koriģēt vai dzēst savu “Lietotāja profilu”, nosūtot iesniegumu brīvā formā uz e-pastas adresi: info@cleancontrol.lv. ”CLEAN CONTROL” uzņemas pēc Jūsu pieprasījuma dzēst no Jums iegūtos fizisko personu datus. Pamatojies uz “CLEAN CONTROL” pakalpojumas lietošanas noteikumiem, “CLEAN CONTROL” var izdzēst lietotāja personas datus, veicot profila dzēšanu. Šajā gadījumā informācija par lietotāju tiek izdēsta no “CLEAN CONTROL” serveriem un informācijas sistēmām.

5.3. Jums ir tiesības pieprasīt uzglabāto personas datu kopiju, ierodaties “CLEAN CONTROL” ofisā un identificējot sevi kā profila īpašnieku. Uzglabātā personas datu informācija tiek sagatavota divu nedēļu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

5..4.Jūs varat pieprasīt, lai “CLEAN CONTROL” ierobežotu personas datu apstrādi. Apstrādes ierobežošana nozīmē, ka, ievērojot VDAR 18. panta nosacījumus, personas dati var tikt glabāti, bet nevar tikt apstrādāti citos veidos.

5.5. Tiesības uz personas datu pārnesamību – tas nozīmē, ka Jūs var saņemt un pārsūtīt citam pārzinim (vai prasīt tiešā veidā pārsūtīt citam pārzinim) savus “pārnesamos” personas datus. Datu subjektam jāņem vērā, ka ne visi “CLEAN CONTROL” apstrādātie Personas dati ir uzskatāmi par “pārnesamiem”.

5.6. Tiesības iebilst pret Personas datu Apstrādi – Jums, pamatojoties uz iemesliem saistībā ar īpašo situāciju, ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi. Šādā gadījumā “CLEAN CONTROL” datu subjekta personas datus vairs neapstrādā, izņemot, ja “CLEAN CONTROL” ir pārliecinoši leģitīmi apstrādes iemesli, kas ir svarīgāki par datu subjekta interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

5.7. Jums ir jāņem vērā, ka Privātuma politikas 5.1. punktā minētās tiesības ne vienmēr ir absolūtas un realizējamas. Tas nozīmē, ka atsevišķos gadījumos tās var būt ierobežotas un pastāv VDAR noteiktie izņēmumi.

6. SAŅĒMĒJU KATEGORIJAS UN PERSONAS DATU NOSŪTĪŠANA ĀRPUS ES/EEZ

6.1. Ja tas ir tiesiski pamatots katrā atsevišķā gadījumā, tad datu subjekta personas dati var tikt nodoti sekojošām saņēmēju kategorijām:

6.1.1. “CLEAN CONTROL” darbinieki un amatpersonas: Sabiedrība ir tiesīga nodot personu datus turpmākai apstrādei saviem darbiniekiem un/vai amatpersonām, ja minēto personu darba/amata pienākumi ir saistīti ar Jūsu personas datu apstrādi un pakalpojumu nodrošināšanai;

6.1.2. Pakalpojumu sniedzēji (Apstrādātāji un citi pārziņi): Sabiedrība ir tiesīga nodot Personas datus turpmākai apstrādei Apstrādātājiem un citiem pārziņiem, kas sniedz Sabiedrībai noteiktus pakalpojumus, piemēram, IT pakalpojumus, arhīva uzturēšanas pakalpojumus, darba aizsardzības pakalpojumus, pasta pakalpojumus un citus pakalpojumus;

6.1.3. Valsts iestādes: Sabiedrība var nodot Personas datus kompetentai valsts iestādei un/vai valsts amatpersonām (vai tām pielīdzinātām amatpersonām), ja tam ir attiecīgs tiesiskais pamats, piemēram, policijai, tiesai, Valsts ieņēmumu dienestam un citām valsts iestādēm likumdošanā noteiktajā kārtībā.

6.1.4. Citi saņēmēji: Sabiedrība var nodot Personas datus arī citiem saņēmējiem, ja pastāv attiecīgs tiesiskais pamats.

6.2. Jūsu personas datu apstrāde tiek veikta tikai ES/EEZ teritorijā.

7. PERSONAS DATU APSTRĀDES (TAI SKAITĀ GLABĀŠANAS) ILGUMS

7.1. Jūsu dati tiek uzglabāti “CLEAN CONTROL” informācijas sistēmās tik ilgi, kamēr jūs izmantojat “CLEAN CONTROL” pakalpojumus vai kamēr Jūs vai “CLEAN CONTROL” Jūsu uzdevumā veic Jūsu profila dzēšanu.

8. PERSONU DATU AIZSARDZĪBA

8.1. Jūsu personas datiem var piekļūt tikai “CLEAN CONTROL” darbinieki, darbu izpildītāji un to pārstāvji, kuriem šī informācija ir nepieciešama, lai veiktu pakalpjumu vai pakalpojuma daļas (piemēram, transportēšanas) izpildi mūsu uzdevumā, un kuriem ir jāievēro stingras līgumā noteiktas konfidencialitātes prasības, un kuriem var tikt piemērots disciplinārs sods vai atlaišana gadījumā, ja viņi neievēro šīs prasības.

8.2. “CLEAN CONTROL” nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu apstrādājamos personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, “CLEAN CONTROL” pielieto mūsdienīgas datu apstrādes, pārraides un glabāšanas tehnoloģijas.

8.2. “CLEAN CONTROL” rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas “CLEAN CONTROL” vārdā un uzdevumā apstrādā datu subjekta personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai datu subjekta personas datu apstrāde notiktu atbilstoši “CLEAN CONTROL” norādījumiem un normatīvo aktu prasībām. “CLEAN CONTROL” partneriem nav atļauts  apstrādāt datu subjektu personas datus saviem nolūkiem. 

9. STRĪDU IZŠĶIRŠANA UN SŪDZĪBAS IESNIEGŠANA

9.1. “CLEAN CONTROL” mēģinās atrisināt jebkuru strīdus situāciju vienojoties ar datu subjektu un sagaida, ka datu subjekts sākumā vērsīsies pie “CLEAN CONTROL”, ja uzskata, ka viņa personas datu apstrāde neatbilst VDAR un/vai citiem normatīvajiem aktiem, kas regulē personas datu aizsardzību. Tomēr datu subjekts ir tiesīgs iesniegt sūdzību Datu Valsts inspekcijā, ja uzskata, ka “CLEAN CONTROL” veiktā apstrāde ir pretrunā ar VDAR un/vai citiem personas datu aizsardzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Datu Valsts inspekcijas kontakti pieejami http://www.dvi.gov.lv/lv/.

10. SĪKDATNES

10.1. Sīkdatnes ir nelieli informācijas kopumi, kas saglabājas tīmekļvietnes apmeklētāja datorā vai citā elektroniskā ierīcē un serverī, kurā tīmekļvietne tiek uzturēta. Sīkdatnes pēc tīmekļvietnes apmeklējuma un ļauj atpazīt apmeklētāju un ierīci. Sīkdatnes “CLEAN CONTROL” tīmekļvietnē ir paredzētas, lai uzlabotu tīmekļvietnes www.lzraic.lv pārlūkošanas iespējas tīmekļvietnes apmeklētāju ierīcēs. Sīkdatnes nesatur datorvīrusus vai citu kaitīgu programmatūru.

10.2. Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek lietota, lai “CLEAN CONTROL” veiktu tīmekļvietnes www.lzraic.lv apmeklētāju personīgu identifikāciju.

10.3. Lai mainītu esošo sīkdatņu lietošanas iestatījumus, ir iespējams izmainīt interneta pārlūka un/ vai elektroniskās ierīces pārlūka iestatījumus. Interneta pārlūka iestatījumos sīkdatnes ir iespējams kontrolēt vai izdzēst.

11. PERSONAS DATU IZMANTOŠANA TIEŠĀS TIRGVEDĪBAS VAJADZĪBĀM

11.1. “CLEAN CONTROL” cenšas savus esošos un potenciālos klientus informēt par viņiem piemērotiem pakalpojumiem. Paralēli informācijas ievietošanai tīmekļvietnē www.cleancontrol.lv, informācija var tikt nosūtīta pa e-pastu vai nodota veicot tālruņa zvanus.

11.2. Ja informācijas saņēmējs uzskata, ka “CLEAN CONTROL” sniegtā informācija viņam nav nepieciešama, informācijas saņēmējam vienmēr vienkārši pieejamā veidā ir iespēja atteikties no turpmākas informācijas saņemšanas. Atteikties no turpmākās informācijas saņemšanas iespējams:

11.2.1. Sūtot atbildes e-pastu uz nosūtītāja e-pasta adresi ar brīvi noformulētu atteikšanos;

11.2.2. Saņemtajā e-pastā veicot atzīmi “Turpmāk nevēlos saņemt šādus sūtījumus” un apstiprinot datu ievadi.

11.2.3. Tālruņa sarunas laikā informējot par nevēlēšanos turpmāk saņemt tālruņa zvanus;

11.2.4. Jebkurā citā veidā informējot “CLEAN CONTROL” uz tīmekļvietnē www.cleancontrol.lv vai šīs Privātuma politikas 2.2. punktā norādītajiem oficiālajiem kontaktiem.

11.3. Saņemot atteikumu, “CLEAN CONTROL” veiks visas darbības, lai turpmāk neveiktu tiešās tirgvedības ziņojumu izsūtīšanu vai zvanus personām, kuras ir atteikušās no informācijas saņemšanas.

12. AUTOMATIZĒTA LĒMUMU PIEŅEMŠANA UN PROFILĒSANA

12.1. Automatizētu lēmumu pieņemšana uz datu subjektiem vai profilēšana “CLEAN CONTROL” netiek veikta.

13. IZMAIŅAS PRIVĀTUMA POLITIKĀ

13.1. “CLEAN CONTROL” ir tiesīgs vienpusēji veikt izmaiņas šajā Privātuma politikā. Izmaiņas stājas spēkā dienā, kad atjaunināta Privātuma politika ir publicēta “CLEAN CONTROL” tīmekļvietnē www.cleancontrol.lv, ja vien Privātuma politikā nav noteikts vēlāks spēkā stāšanās termiņš.

SIA “Status Kosmētika”